ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS 0-I GDAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W trakcie rekrutacji do klas 0 i I na rok szkolny 2018/2019 brane będą pod uwagę:
•    wynik badania przesiewowego;
•    termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły.
Ponadto dodatkowe punkty będą przyznane:
•    kandydatom posiadającym rodzeństwo w jednej ze szkół danego zespołu;
•    dzieciom absolwentów szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową;
•    kandydatom realizującym przygotowanie przedszkolne w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.
Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. Karty zgłoszenia należy składać w terminie do 15 marca 2018r.
Postępowanie kwalifikacyjne
1. Kandydaci podlegają badaniom przesiewowym prowadzonym przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Osiek". Koszt badania wynosi 100 zł. Termin przeprowadzenia badania dzieci zostanie ustalony z ich rodzicami telefonicznie. Badania prowadzone będą w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 28 marca 2018 r.
2. Po przeprowadzeniu przesiewowego badania pedagogicznego kandydatom przyznawane są punkty zależnie od uzyskanego podczas badania wyniku:
•    na poziomie A – 50 punktów;
•    na poziomie B – 40 punktów;
•    na poziomie C – 30 punktów;
•    na poziomie D – 20 punktów;
•    na poziomie E – 10 punktów.
3. Kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy spełnia jedno z poniższych kryteriów:
•    posiada rodzeństwo uczące się w Gdańskich Szkołach Autonomicznych –  15 punktów;
•    jest dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową – 10 punktów;
•    realizuje przygotowanie przedszkolne w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową – 10 punktów.
Punkty, o których mowa powyżej, nie podlegają sumowaniu. W przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku przydziela się wyższą możliwą liczbę punktów.
4. Wszyscy kandydaci mogą również otrzymać punkty za termin złożenia zgłoszenia:
•    1 punkt – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło do końca września roku 2017;
•    2 punkty – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2016;
•    3 punkty – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2015;
•    4 punkty – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2014;
•    5 punktów – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2013 i wcześniej.
5. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów.
6. Do dnia 13 kwietnia 2018 r. rodzice lub opiekunowie prawni każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymują informację o jego wyniku.
7. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest dostarczenie do 20 kwietnia 2018 r. do sekretariatu dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 1200 zł.