ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO DODATKOWEJ KLASY VII
GDAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KLASA VII

1. Kandydaci do dodatkowej klasy siódmej Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń i sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Próg przyjęcia wynosi 20 punktów.

Punkty można uzyskać za:
•    oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii ze świadectwa ukończenia klasy piątej   szkoły podstawowej – (maksymalnie 24 punkty);
•    świadectwo z wyróżnieniem ukończenia piątej klasy – 1 punkt;
•    rodzeństwo w GSA – 1 punkt (niezależnie od liczby rodzeństwa).

2. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych, otrzymują maksymalną liczbę punktów, ale obowiązuje ich kryterium kolejności zgłoszeń.

3. Uczniowie, którzy w procesie rekrutacji uzyskali mniej niż 20 punktów, mogą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej w formie egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki. Rekrutacja dodatkowa będzie uruchomiona, jeśli w nowotworzonej klasie zostaną wolne miejsca po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji.

4. Maksymalna liczba osób dodatkowej klasy VII to 18 osób. Warunkiem utworzenia dodatkowej klasy VII jest rekrutacja na poziomie 14 uczniów.

5. Za dzień rozpoczęcia procesu rekrutacji uznaje się 2 listopada 2016r. Dokumenty (kartę zgłoszenia oraz kserokopię świadectwa z klasy V) należy złożyć w sekretariacie GASP.

6. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do odbycia rozmowy rekrutacyjnej, która nie podlega punktowaniu i ocenie, służy jedynie poznaniu kandydatów.

7. Ostateczną listę przyjętych uczniów na rok szkolny 2017/2018 zatwierdza dyrektor Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. Do dnia  31 marca 2017 r. rodzice lub opiekunowie prawni każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymają informację o jego wyniku.
Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest dostarczenie do 07 kwietnia 2017 r. do sekretariatu dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 600 zł.