ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS 0-I GDAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W związku ze zmianami zaistniałymi w oświacie zostaje wydłużony termin rekrutacji do klas 0-I

Badania przesiewowe prowadzone będą  do 19 lutego 2016 r.
Do dnia 4 marca 2016 r. rodzice lub opiekunowie prawni każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymują informację o jego wyniku.
 Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest dostarczenie do 11 marca 2016 r. do sekretariatu dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 1200 zł.


W trakcie rekrutacji do klas 0 i I na rok szkolny 2016/2017 brane będą pod uwagę:
•    wynik badania przesiewowego;
•    termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły.
Ponadto dodatkowe punkty będą przyznane:
•    kandydatom posiadającym rodzeństwo w jednej ze szkół danego zespołu;
•    dzieciom absolwentów szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową;
•    kandydatom realizującym przygotowanie przedszkolne w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.
Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne
1. Kandydaci podlegają badaniom przesiewowym prowadzonym przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Osiek". Koszt badania wynosi 100 zł. Termin przeprowadzenia badania dla dzieci, których zgłoszenia wpłyną do końca grudnia 2015 r., zostanie ustalony z ich rodzicami telefonicznie. Badania prowadzone będą w okresie od 16 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.
2. Po przeprowadzeniu przesiewowego badania pedagogicznego kandydatom przyznawane są punkty zależnie od uzyskanego podczas badania wyniku:
•    na poziomie A – 50 punktów;
•    na poziomie B – 40 punktów;
•    na poziomie C – 30 punktów;
•    na poziomie D – 20 punktów;
•    na poziomie E – 10 punktów.
3. Kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy spełnia jedno z poniższych kryteriów:
•    posiada rodzeństwo uczące się w Gdańskich Szkołach Autonomicznych –  15 punktów;
•    jest dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową – 10 punktów;
•    realizuje przygotowanie przedszkolne w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową – 10 punktów.
Punkty, o których mowa powyżej, nie podlegają sumowaniu. W przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku przydziela się wyższą możliwą liczbę punktów.
4. Wszyscy kandydaci mogą również otrzymać punkty za termin złożenia zgłoszenia:
•    1 punkt – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło do końca września roku 2015;
•    2 punkty – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2014;
•    3 punkty – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2013;
•    4 punkty – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2012;
•    5 punktów – kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2011 i wcześniej.
5. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów.
6. Do dnia 12 lutego 2016 r. rodzice lub opiekunowie prawni każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymują informację o jego wyniku.
7. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest dostarczenie do 19 lutego 2016 r. do sekretariatu dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 1200 zł.