Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkołach GFO
2017/18

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Osiek, we współpracy z opiekunami klas i nauczycielami wszystkich przedmiotów, z pasją, uważnością, wieloaspektowo i twórczo realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Doradztwo zawodowe jest ważnym elementem w procesie kształcenia młodzieży w szkołach GFO. Obserwujemy rosnące zainteresowanie młodzieży i rodziców, oferowanym wsparciem w procesie podejmowania ważnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także ukształtowanie umiejętności umożliwiających mu w przyszłości aktywne i elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. Zapewniamy uczniom szkół GFO profesjonalną pomoc w wyborze ścieżki dalszego kształcenia, określenia predyspozycji zawodowych i analizy swojego potencjału.

Zadanie to realizujemy poprzez trzy moduły pracy doradczej :

1.    Poznanie siebie, rozwój samoświadomości:
•    mocne i słabe strony;
•    umiejętności współpracy w grupie;
•    uzdolnienia  kierownicze;
•    cechy temperamentu (aktywność, emocjonalność, umiejętność pracy pod presją czasu).
2. Poznawanie zawodów oraz rynku pracy.
3. Planowanie kariery i dalszej drogi kształcenia.


Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych. Przeprowadzamy również diagnozę predyspozycji edukacyjno – zawodowych na podstawie wywiadu z uczniem (uzupełnionym o informacje od rodziców/opiekunów) oraz testów, kwestionariuszy i ankiet. Diagnoza obejmuje analizę:  
•    zainteresowań i mocnych stron ucznia
•    temperamentu (emocjonalność, reagowanie na sytuacje trudne, umiejętność koncentracji, praca pod presją czasu)
•    umiejętności pracy w zespole i kompetencji społecznych
•    predyspozycji zawodowych
•    możliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia


Szkoła Podstawowa
Klasa VII
Zajęcia warsztatowe:
•    Poznaję świat zawodów.
•    Czy jestem kreatywny?
•    Znam swoje mocne strony.
Określanie stylów uczenia się i inteligencji wielorakiej.


Osoby odpowiedzialne za realizacje doradztwa zawodowego w Szkołach GFO:
W Gdańskich Szkołach Autonomicznych:
- Barbara Darmorost -  pedagog, doradca zawodowy  
- Jakub Zieliński – psycholog