Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoją działalność 1 września 2000 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa wraz z Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum oraz Gdańskim Liceum Autonomicznym tworzą Gdańskie Szkoły Autonomiczne.

KONCEPCJA DYDAKTYCZNA - Początek dobrego życiorysu!

Koncepcja dydaktyczna została opracowana przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową. Podlega ona ciągłej ewaluacji z uwzględnieniem m.in. zmian prawnych oraz cywilizacyjnych współczesnego świata.
Zgodnie z hasłem przewodnim nasza szkoła ma umożliwić dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną bezpieczny i przyjazny jej początek. Tworzymy środowisko, w którym pod odpowiednią opieką każdy mały uczeń może odnaleźć swoje miejsce i rozwinąć swój potencjał. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w oparciu o ciekawe i rozwijające metody pracy.
Wzbogacamy program obowiązkowy przedmiotami oraz zajęciami dodatkowymi, umożliwiając uczniom odnalezienie swych pasji oraz późniejsze ich rozwijanie.


Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej

Dużą wagę przykładamy do pracy nad rozpoznaniem oraz rozwijaniem predyspozycji i zainteresowań uczniów, dlatego proponujemy różnorodne zajęcia dodatkowe w ofercie zajęć obowiązkowych:
•    w klasie 0 – edukację multimedialną, ekspresję muzyczno-ruchową, edukację plastyczną,
•    w klasie I - zajęcia teatralne oraz szachy,
•    w klasie II - zajęcia kreatywnego myślenia,
•    w klasie III - praktyczne zajęcia przyrodnicze - doświadczalnię – oraz zajęcia rozwijające logiczne myślenie,
•    w klasie IV – zajęcia kreatywności – open mind oraz robotykę,
•    w klasie V – kulturę oraz projekt:człowiek – zajęcia interdyscyplinarne,  których motywem przewodnim jest człowiek oraz jego funkcjonowanie we współczesnym świecie,
•    w klasie VI – astronomię, programowanie oraz cyfrowy świat – zajęcia interdyscyplinarne łączące świat przyrody i matematyki,
•    w klasie VII – WebQuest – zajęcia interdyscyplinarne realizowane metodą projektu,
•    w klasach 0 - VI - zajęcia na basenie.


Nauczanie języków obcych i nauczanie dwujęzyczne

Uczniowie naszej szkoły obowiązkowo uczą się języka angielskiego od klasy 0 według poszerzonego programu nauczania. Zajęcia w klasach IV-VIII odbywają się w grupach na różnych poziomach zaawansowania. W klasach 0-III prowadzone są zajęcia dwujęzyczne z edukacji wczesnoszkolnej. Nauczanie dwujęzyczne w klasach IV-VIII odbywa się na zajęciach przyrody, geografii, informatyki lub wychowania fizycznego.
Od klasy IV uczniowie poznają drugi język do wyboru (język niemiecki, hiszpański). Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy zaawansowania, przeprowadzane są testy diagnostyczne.


Oferta dodatkowa

Oprócz zapewnienia opieki w czasie świetlicowym oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych:
•    zajęcia artystyczne, np. Zręczne Ręce, chórek, balet, formacja taneczna, warsztaty kreatywności, Sztuka i Ja,
•    zajęcia językowe, np. Stories for Kids, Press Club, Funny English, koło języka francuskiego,
•    zajęcia sportowe, np. judo, gry zespołowe, szachy, szermierka, łucznictwo,
•  zajęcia tematyczne, np. koło mitologiczne, koło fotograficzne, koło astronomiczne, Liga Gier Planszowych, Eksperymenty i Innowacje, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne.

Zajęcia dodatkowe są podzielone tak, aby uczniowie każdego rocznika mogli wybrać coś interesującego dla siebie. Dla uczniów klas IV-VIII oferujemy dodatkowo świetlice przedmiotowe. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą treningi piłki koszykowej dla chłopców oraz piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt.
Na początku roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają na wyjazdy integracyjne, a w czerwcu każda klasa jedzie na Zieloną Szkołę. W ciągu każdego roku szkolnego nauczyciele organizują wyjścia edukacyjne do różnych miejsc związanych z nauką (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny), kulturą (Teatr Miniatura, Polska Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka) lub historią naszego miasta (Narodowe Muzeum Morskie, wszystkie oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska). Prężnie działa Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, które organizuje wycieczki pozwalające pogłębić znajomość naszego regionu.


Efekty kształcenia

Działania naszych nauczycieli przynoszą znakomite efekty, co potwierdzają średnie ocen uczniów na zakończenie każdego roku szkolnego, które otwierają drogę do dalszej edukacji w renomowanych szkołach średnich. Uczniowie naszej szkoły rokrocznie zostają laureatami oraz finalistami konkursów przedmiotowych oraz otrzymują stypendia naukowe.
Mierzymy jakość pracy szkoły oraz diagnozujemy mocne oraz słabe strony naszych uczniów za pomocą testów diagnostycznych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (od klasy III).


KONCEPCJA WYCHOWAWCZA

Działania wychowawcze szkoły zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania rozwijamy cechy zawarte w Misji szkół GFO, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej.
W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek”. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie dla nich szkoleń oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Pracownicy poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne (np. bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień.
W naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariusza skupiające wielu uczniów bardzo angażujących się w jego działalność. Nasi wolontariusze biorą udział w wielu akcjach, zarówno tych ogólnopolskich (np. Góra Grosza, Tak - Pomagam, Pola Nadziei), jak i mniejszych, wspierających potrzebujących z naszego miasta lub regionu. Nasi uczniowie sami proponują i organizują różne akcje charytatywne (np. Dzień Słodki, zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci przebywających w Szpitalu Wojewódzkim, występy w Domu Seniora). Tradycją naszej szkoły jest organizowanie przedstawień jasełkowych, jak również wspólne obchodzenie wszelkich świąt rodzinnych. Integracji naszych uczniów sprzyjają nocowania w szkole oraz organizacja dni tematycznych (np. Dzień Języka Polskiego, Dzień Języka Niemieckiego, Dzień Ziemniaka).
Rada Uczniów, w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły, podejmuje i koordynuje bieżące działania i akcje, których inicjatorami są nasi uczniowie. Rodzice biorą także czynny udział w życiu szkoły - prowadzą zajęcia dla dzieci przedstawiające ich zawody lub zainteresowania, uczestniczą w rodzinnych imprezach sportowych, takich jak wycieczki rowerowe, kajaki, bieg GASPiaka lub rodzinnych zawodach sportowych oraz tematycznych.


KONCEPCJA ORGANIZACYJNA

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w systemie klasowo-lekcyjnym, wybrane zajęcia - w grupach międzyklasowych (np. języki obce).
Od początku istnienia szkoły nauczyciele oraz uczniowie sami dbają o punktualność - nie potrzebujemy dzwonków.
Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę z czytelnią multimedialną. Sala gimnastyczna, sala fitness oraz wielofunkcyjne boisko i plac zabaw pozwalają na odpowiednią dbałość o kulturę fizyczną. Na posiłki uczniowie udają się do stołówki, w której znajduje się także sklepik szkolny. Celem właściwej organizacji czasu na zjedzenie posiłku w klasach młodszych funkcjonuje tzw. godzina obiadowa.
W naszej szkole obowiązują mundurki.


Dziennik elektroniczny

W szkole korzystamy z dziennika elektronicznego, który umożliwia rodzicom uczniów klas I-VIII bieżące monitorowanie wyników w nauce dziecka oraz kontakt z nauczycielami.


System kontroli dostępu

W szkole działa system kontroli dostępu. Służy on podniesieniu bezpieczeństwa uczniów poprzez ograniczenie możliwości wejścia do szkoły osób trzecich. Wejście do budynku szkoły wymaga użycia karty magnetycznej, którą otrzymali rodzice i uczniowie. Wizyty osób nieposiadających owej karty są kontrolowane i odnotowywane.