Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoją działalność 1 września 2000 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa wraz z Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum oraz Gdańskim Liceum Autonomicznym tworzą Gdańskie Szkoły Autonomiczne.

KONCEPCJA DYDAKTYCZNA - Początek dobrego życiorysu!

Koncepcja dydaktyczna została opracowana przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową. Podlega ona ciągłej ewaluacji z uwzględnieniem m.in. zmian prawnych oraz cywilizacyjnych współczesnego świata.
Zgodnie z hasłem przewodnim nasza szkoła ma umożliwić dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną bezpieczny i przyjazny jej początek. Tworzymy środowisko, w którym pod odpowiednią opieką każdy mały uczeń może odnaleźć swoje miejsce i rozwinąć swój potencjał. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w połączeniu z ciekawymi i rozwijającymi metodami pracy.
Wzbogacamy program obowiązkowy przedmiotami oraz zajęciami dodatkowymi, umożliwiając uczniom odnalezienie swych pasji oraz późniejsze ich rozwijanie. Prowadzimy systemową pracę z uczniami zdolnymi.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej

Dużą wagę przykładamy do pracy nad rozpoznaniem oraz rozwijaniem predyspozycji i zainteresowań uczniów, dlatego proponujemy różnorodne zajęcia dodatkowe w ofercie zajęć obowiązkowych:

        w klasie I - zajęcia teatralne oraz szachy,
        w klasie II - zajęcia kreatywnego myślenia oraz zajęcia muzyczne (orkiestra),
        w klasie III - praktyczne zajęcia przyrodnicze (doświadczalnia) oraz zajęcia rozwijające logiczne myślenie,
        w klasie IV - techniki skutecznego uczenia się oraz podstawy astronomii,
        w klasie V - kulturę,
        w klasach 0 - VI - zajęcia na basenie.

Nauczanie języków obcych

Uczniowie naszej szkoły obowiązkowo uczą się języka angielskiego od klasy O według poszerzonego programu nauczania. W klasach O-III odbywają się cztery godziny zajęć języka angielskiego tygodniowo, jedna godzina konwersacji oraz cztery godziny zajęć dwujęzycznych z edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia języka angielskiego od klasy IV obejmują cztery godziny zajęć języka angielskiego tygodniowo, jedną godzinę konwersacji oraz nauczanie dwujęzyczne, które odbywa się na zajęciach przyrody oraz plastyki.
Zajęcia w klasach IV-VI odbywają się w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Również od klasy IV uczniowie poznają drugi język do wyboru (język niemiecki, hiszpański) w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy zaawansowania, co roku przeprowadzane są testy diagnostyczne.

Oferta dodatkowa

Oprócz zapewnienia opieki w czasie świetlicowym oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych:

        zajęcia artystyczne, np. Zręczne Ręce, formacja taneczna, gitara, cheerleaderki, Atelier Artysty,
        zajęcia językowe, np. English Stories, Press Club, Games and Fun, American Club,
        zajęcia sportowe, np. judo, gry zespołowe, szachy, łucznictwo,
        zajęcia tematyczne, np. Koło Inicjatyw Twórczych, Koło Eksperymentatora, warsztaty literackie, koło mitologiczne.

Zajęcia dodatkowe są podzielone tak, aby uczniowie każdego rocznika mogli wybrać coś interesującego dla siebie. Dla uczniów klas IV-VI oferujemy dodatkowo świetlice przedmiotowe (języka polskiego, matematyki, przyrody, historii). Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą treningi piłki koszykowej dla chłopców oraz piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt.
Na początku roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają na wyjazdy integracyjne, a w czerwcu każda klasa jedzie na Zieloną Szkołę. W ciągu każdego roku szkolnego nauczyciele organizują wyjścia edukacyjne do różnych miejsc związanych z nauką (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny), kulturą (Teatr Miniatura, Polska Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka) lub historią naszego miasta (Narodowe Muzeum Morskie, wszystkie oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska). Prężnie działa Szkolne Koło Turystyczne, które organizuje wycieczki pozwalające pogłębić znajomość naszego regionu.

Efekty kształcenia

Działania naszych nauczycieli przynoszą znakomite efekty, co potwierdzają średnie ocen uczniów na zakończenie każdego roku szkolnego, jak i wyniki osiągane na sprawdzianie w klasie VI, które otwierają drogę do dalszej edukacji w renomowanych gimnazjach. Wyniki naszych uczniów są jednymi z najlepszych w województwie pomorskim.
Rokrocznie uczniowie poszczególnych roczników piszą testy diagnostyczne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (od klasy III). Służą one m. in. mierzeniu jakości pracy szkoły oraz diagnozie mocnych oraz słabych stron uczniów. Nasze wewnętrzne testy stanowią jednocześnie dla uczniów próbę zarówno merytoryczną, jak i emocjonalną, przed sprawdzianem szóstoklasisty.

KONCEPCJA WYCHOWAWCZA

Działania wychowawcze szkoły zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania chcemy rozwijać cechy zawarte w Misji szkół GFO, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd.
Program wychowawczy szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Jego integralną część stanowi szkolny program profilaktyki: „Zrozumieć siebie – Zrozumieć innych – Zrozumieć świat”.
W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek” prowadzonej przez Gdańską Fundację Oświatową od 2003 roku. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie dla nich szkoleń oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Pracownicy poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne (bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień.
W naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariusza skupiające wielu uczniów bardzo angażujących się w jego działalność. Nasi wolontariusze biorą udział w wielu akcjach, zarówno tych ogólnopolskich (Góra Grosza, Tak - Pomagam, Pola Nadziei), jak i mniejszych, wspierających potrzebujących z naszego miasta lub regionu (Szalik dla Osoby Bezdomnej, Projekt Mistrzowie). Nasi uczniowie sami proponują i organizują różne akcje charytatywne (Dzień Słodki, zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci przebywających w Szpitalu Wojewódzkim, występy w Domu Seniora). Do tradycji szkoły należy także organizowana rokrocznie przez wszystkich członków społeczności szkolnej Wielka Akcja Charytatywna połączona z licytacją obrazów naszych uczniów. Każdego roku beneficjentem środków zebranych podczas akcji jest inna grupa potrzebujących (w latach ubiegłych pomagaliśmy m.in. seniorom, osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, chorym dzieciom i młodzieży, bezdomnym oraz podopiecznym hospicjów).
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie przedstawień jasełkowych, jak również wspólne obchodzenie wszelkich świąt rodzinnych. Dużą wagę przykładamy też do dbałości o zdrowe odżywianie się, czemu sprzyja organizacja tzw. kolorowych dni. Integracji naszych uczniów sprzyjają nocowania w szkole oraz organizacja dni tematycznych (Dzień Języka Polskiego, Dzień Języka Niemieckiego, Dzień Ziemniaka).
Rodzice naszych uczniów biorą czynny udział w życiu szkoły - prowadzą zajęcia dla dzieci przedstawiające ich zawody lub zainteresowania, uczestniczą w rodzinnych imprezach sportowych, takich jak wycieczki rowerowe, kajaki, bieg GASPiaka lub rodzinnych zawodach sportowych (mecze koszykówki, piłki nożnej, unihokeja) oraz tematycznych (rodzinne dyktando, rozgrywki w Mistrza Słowa).

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w systemie klasowo-lekcyjnym. Wybrane zajęcia odbywają się w grupach międzyklasowych (np. języki obce).
Od początku istnienia szkoły nauczyciele oraz uczniowie sami dbają o punktualność - nie potrzebujemy dzwonków.
Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę z czytelnią multimedialną oraz gabinety przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny. Sala gimnastyczna, sala fitness oraz wielofunkcyjne boisko i plac zabaw pozwalają na odpowiednią dbałość o kulturę fizyczną. Na posiłki uczniowie udają się do stołówki, w której znajduje się także sklepik szkolny. Celem właściwej organizacji czasu na zjedzenie posiłku w klasach młodszych funkcjonuje tzw. godzina obiadowa.
W naszej szkole obowiązują mundurki.

Dziennik elektroniczny

Od września 2008 roku wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom uczniów klas IV-VI bieżące monitorowanie wyników w nauce dziecka oraz jego zachowania.

System kontroli dostępu

Od stycznia 2010 roku działa w szkole system kontroli dostępu. Ma on służyć podniesieniu bezpieczeństwa uczniów poprzez ograniczenie możliwości wejścia do szkoły osób trzecich. Wejście do budynku szkoły wymaga użycia karty magnetycznej, którą otrzymali rodzice i uczniowie. Wizyty osób nieposiadających owej karty są kontrolowane i odnotowywane.